SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)


Udeľujem MPREAL SK s.r.o., so sídlom Trieda KVP 1, 040 23 Košice, IČO: 50373609, zapísaný v Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 39333/V (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“)

súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účel: získavania meno, priezvisko, e-mail, telefonický kontakt, predmet záujmu/dopytu na obdobie komunikácie prostredníctvom kontaktného formulára

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle. Bol/-a som informovaný/-á, že po uplynutí doby, na ktorú som tento súhlas udelil/-a, resp. po jeho odvolaní, budú moje osobné údaje mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze.

Pred udelením súhlasu som bol/-a informovaný/-á o nasledujúcich skutočnostiach:

  1. moje osobné údaje nebudú poskytované iným príjemcom / budú poskytnuté povereným zamestnancom prevádzkovateľa IS
  2. moje osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané.
  3. ako dotknutá osoba mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k mojim osobným údajom, ktoré sa ma týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov.
  4. v odôvodnenom prípade mám ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
  5. beriem na vedomie, že cezhraničný prenos mojich osobných do tretej krajiny sa neuskutočňuje.
  6. beriem na vedomie, že nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.

Mám právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený. Toto právo môžem uplatniť e-mailom, telefonicky alebo zaslaním písomnej žiadosti doporučene s uvedením textu „GDPR“ na kontaktné údaje uvedené nižšie.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Ďalšie informácie určené dotknutým osobám sú uvedené a zverejnené prostredníctvom informačnej povinnosti na oficiálnej webovej stránke www.mpreal.sk

Súčasťou spracovania osobných údajov je aj:

  1. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA
  2. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA - uchádzači o zamestnanie
  3. UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY